Trikomzap maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trikomzap en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Trikomzap en de consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Trikomzap zijn overeengekomen.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Trikomzap gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3. De overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trikomzap passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Trikomzap voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Trikomzap daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Trikomzap kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Trikomzap op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Trikomzap gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Trikomzap zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen of ingezien, beschikbaar zijn:
  - het e-mailadres van Trikomzap waar de consument met klachten terecht kan;
  - de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  - indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
4. Herroepingsrecht
 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Trikomzap mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De genoemde bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, gaat de genoemde bedenktijd (14 dagen) in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
5. Bedenktijd van de consument
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6. Uitoefening van het herroepingsrecht
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via schriftelijke, digitale of telefonische wijze aan Trikomzap.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan iemand van Trikomzap.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, redelijkerwijs in originele staat en verpakking.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7. Verplichtingen van Trikomzap bij herroeping
 • Trikomzap vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Trikomzap mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
8. Uitsluiting herroepingsrecht
Trikomzap kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Diensten die reeds plaatsgevonden hebben, zoals lezingen of seminars.
9. Prijzen
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 • Trikomzap heeft het recht om de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te wijzigen als gevolg van schommelingen op de financiële markt, verandering in btw-tarief of enig andere reden voor prijswijziging.
10. Conformiteit en (extra) garantie 
 • Trikomzap staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
11. Levering en uitvoering
 • Trikomzap zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Trikomzap kenbaar heeft gemaakt.
 • Voor verzending van bestelling brengt Trikomzap portokosten in rekening bij bestellingen onder de 350 euro. Boven de 350 euro worden er geen portokosten gerekend binnen Nederland en België. Buiten Nederland en België worden altijd portokosten gerekend, dit bedrag is afhankelijk van het land van bezorging.
 • Met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Trikomzap geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Leveringstijden die genoemd worden op de website zijn indicatief, maar worden ten alle tijden nagestreefd door Trikomzap. In de regels worden leveringen de volgende dag na verzending bezorgd bij de consument of een vooraf aangewezen en bij Trikomzap bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Trikomzap het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Trikomzap tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bij Trikomzap bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12. Betaling
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering van de bestelling.
 • Betalingen van bestellingen bij Trikomzap kunnen gedaan worden via de volgende betaalmethoden: iDeal, PayPal, Mister Cash/Bancontacten Creditcard.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Trikomzap te melden.
 • Na een betaalde bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail van Trikomzap, met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
13. Klachtenregeling
 • Trikomzap beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Trikomzap.
 • Bij Trikomzap ingediende klachten worden binnen een termijn van 48 uur een reactie gegeven, met of een bericht van ontvangst of beantwoording van de klacht. Uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, wordt de klacht beantwoord.
Trikomzap
Klapstraat 26
6842AE Arnhem
T. 06 22 49 61 72
E. info@trikomzap.nl